Onze algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Onverminderd de toepassing van andere bijzondere voorwaarden opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelbon, offerte, prijsopgave, factuur of overeenkomst tussen INSPECT BELGIUM (hierna "INSPECT BELGIUM") en elke persoon die diensten afneemt ( hierna de "Begunstigde"). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige andere afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

INSPECT BELGIUM behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen tot het moment waarop INSPECT BELGIUM de uit te voeren taak uitdrukkelijk heeft aanvaard (hierna de "Opdracht").

Bij de bevestiging van zijn bestelling aan INSPECT BELGIUM verklaart de Begunstigde dat hij zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van de bestelling en met alle algemene verkoopvoorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Begunstigde geheel afziet van de toepassing van zijn eigen algemene (koop) voorwaarden.

1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden bepalen het kader en de grenzen van de uitvoering van de opdrachten uitgevoerd door INSPECT BELGIUM, alsook de wederzijdse verbintenissen. De opdrachten worden uitgevoerd op basis van wettelijke en reglementaire bepalingen en technische voorschriften hieromtrent. Indien de wet dit voorschrijft of na een formele schriftelijke overeenkomst, zal de opdracht worden uitgevoerd onder accreditatie volgens ISO / IEC 17020: 2012, INSPECT BELGIUM met accreditatienummer 644-INSP. In een bepaalde overeenkomst kunnen specifieke aanvullende of afwijkende voorwaarden worden overeengekomen. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zolang we de uit te voeren diensten niet uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Tenzij er uitdrukkelijk afstand van wordt gedaan en ondertekend door een van onze afgevaardigden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, behalve voor elke andere voorwaarde die aan ons wordt meegedeeld.

2. Uitvoeringsvoorwaarden

2.1. Alle INSPECT BELGIUM bestelformulieren, offertes, offertes en contractvoorstellen zijn niet bindend. Tenzij anders bepaald in de offerte, is elke prijsofferte geldig tot één (1) maand na de datum van de aanbieding. Een overeenkomst komt enkel tot stand tussen INSPECT BELGIUM en de Begunstigde op het moment van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van INSPECT BELGIUM, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturering. Elke annulering van een missie moet schriftelijk gebeuren en is enkel geldig na schriftelijke aanvaarding door INSPECT BELGIUM.

2.2. Om onze dienstverlening onder de beste voorwaarden uit te kunnen voeren, vragen wij u, afhankelijk van de aard van de interventies:

 • Om aan de bezoekende agenten, werknemers of ambtenaren van INSPECT BELGIUM die de Opdracht uitvoeren (hierna de "Medewerkers") de documenten, software en systemen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht;

 • De Medewerkers toegang geven tot de installaties en ruimtes waarin de te controleren installaties zich bevinden;

 • Ter beschikking aan de Medewerkers stellen van de faciliteiten, gereedschappen, apparaten en objecten die gecontroleerd dienen te worden;

 • Ter beschikking aan de Medewerkers stellen van schema's en plannen van de installatie, de spanning en het type stromen, de configuratie van de hoofdcircuits, de locatie en kenmerken van de veiligheidssystemen die de onderbreking van de hoofdcircuits en van die distributie verzekeren;

 • Ter beschikking aan de Medewerkers stellen van de documenten, software, systemen en informatie die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht, zodat zij met hun tools de controle in de beste omstandigheden en zonder risico kunnen uitvoeren;

 • Om de formaliteiten en toegangsautorisaties, de ondersteuning van onze Medewerkers, de mededeling aan hen van de richtlijnen die in de gecontroleerde installatie moeten worden nageleefd, en de levering van veiligheidsapparatuur of uitrusting specifiek voor deze installatie te verzekeren;

 • De Medewerkers de informatie en specifieke instructies te verstrekken met betrekking tot de gecontroleerde installatie en die tot doel hebben de veiligheid, hygiëne en gezondheid van onze Medewerkers te garanderen;

 • De medewerkers foto's te laten maken van delen van de installaties;

 • Zorgen voor de aanwezigheid van een van uw medewerkers zorgen, onder andere om de te bedienen apparaten te bedienen;

 • DeMedewerkers gratis toegang geven tot sanitair.

2.3. Onze rapporten worden opgemaakt in naam en voor zijn rekening van Begunstigde. Ze worden opgemaakt en worden uitsluitend in één exemplaar naar de Begunstigde gestuurd, in de taal van uw keuze: Nederlands of Frans. Tenzij er een wettelijke verplichting is of een verplichting die voortvloeit uit accreditatie, bewaren we zowel de rapportgegevens als de foto's slechts 7 jaar. De conclusies van het rapport weerspiegelen uitsluitend de bevindingen die zijn gedaan ten tijde van de interventie. Bij niet-conformiteit van een elektrische installatie beschikt de Begunstigde over een wettelijke termijn om de installatie conform te maken. Indien dit niet gebeurt, is INSPECT BELGIUM wettelijk verplicht om de gegevens van de Begunstigde aan SPF Economy mee te delen om de nodige maatregelen te treffen.

2.4. INSPECT BELGIUM verbindt zich ertoe alle informatie verkregen tijdens de Opdracht of verkregen uit andere bronnen, met name de persoonlijke informatie van de Begunstigde, de persoonlijke informatie van de eigenaar van de installatie en foto's van de installatie, vertrouwelijk te behandelen. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, behalve:

 • met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de informatie;

 • in geval van noodzaak op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;

 • op verzoek van een gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) autoriteit.

In de laatste twee gevallen wordt de Begunstigde op de hoogte gehouden, tenzij dit wettelijk verboden is.

3. Bepaling en herziening van prijzen - Facturering en betaling

3.1. Bepaling en inhoud van prijzen

3.1.1. Onze prijzen worden in onderling overleg bepaald. Ze worden vastgesteld op basis van een normale achturige werkdag, tussen 7.00 uur en 19.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen, zonder werkdag, inclusief reistijd, van meer dan negen uur.

3.1.2. De verrichte diensten: op zaterdag of langer dan acht uur per dag: 50% toeslag; Zon- en feestdagen of tussen 19.00 uur en 07.00 uur: toeslag van 100%.

3.1.3. Bijkomende kosten en diensten, in het bijzonder bijkomende verificaties aan de Opdracht die noodzakelijk worden geacht op grond van bevindingen gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen worden aangerekend aan INSPECT BELGIUM. De prijs van deze bijkomende diensten wordt bepaald door INSPECT BELGIUM volgens de principes waarnaar verwezen wordt in de artikelen 3.1.1 en 3.1.2.

3.1.4. De prijzen zijn steeds uitgedrukt exclusief Belgische of buitenlandse belastingen (in het bijzonder, maar niet beperkt tot btw), behalve voor particulieren. Voornoemde prijzen zijn exclusief de reis-, verblijf- en verblijfkosten van Medewerkers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2. Prijsherziening

3.2.1. De prijzen die voorkomen in een prijsofferte of in een speciale overeenkomst zijn geldig voor de duur van de specifieke opdracht bepaald in de prijsofferte of de speciale overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande behoudt INSPECT BELGIUM zich uitsluitend het recht voor om, met betrekking tot niet-consumenten, aan de Begunstigde alle bijkomende heffingen of belastingen aan te rekenen die de te leveren, ingevoerde of opgelegde diensten zouden beïnvloeden tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst. en de datum van levering van de betrokken diensten.

3.2.2. De prijsoffertes, gepubliceerd voor meer dan een maand of de bestaande prijslijsten, worden beschouwd als louter indicatief en binden INSPECT BELGIUM op geen enkele wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zolang het aanbod niet wordt aanvaard, behoudt INSPECT BELGIUM zich het recht voor om het te herzien.

3.2.3. INSPECT BELGIUM zal minstens één keer per jaar zijn prijzen herzien op basis van de evolutie van de “gezondheidsindex” zoals bepaald en berekend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. INSPECT BELGIUM behoudt zich het recht voor om prijzen boven of onder deze index te herzien, met een limiet van 2%.

3.3. Facturering

3.3.1. Voor elk van de hierboven vermelde opdrachten wordt een factuur opgemaakt. De kosten en uitgaven in verband met de Opdracht, evenals de aanvullende diensten en kosten, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht volgens de tarieven die van kracht zijn op het moment van de uitvoering van de Opdracht, of volgens de prijzen en voorwaarden overeengekomen in het bijzonder overeenkomst.

3.3.2. Een minimum bedrag gelijk aan 1 uur van het uurtarief per missie, per persoon en per dag, zal in rekening worden gebracht voor onze controleactiviteiten of volgens de eenheidsprijs, indien van toepassing. Bovendien wordt voor interne facturering de getelde tijd altijd naar boven afgerond op het volgende half uur. De gewerkte tijd omvat: reistijd heen, tijd ter plaatse doorgebracht en tijd om het rapport te schrijven, elk afzonderlijk afgerond.

3.3.3. In het geval van een bevestigde afspraak die minder dan 48 uur voor de datum van de afspraak wordt geannuleerd (exclusief WE en feestdagen) of in het geval dat de inspectie niet kon worden uitgevoerd door de afwezigheid, onbeschikbaarheid of nalatigheid van de Begunstigde of wegens een evenement onafhankelijk van INSPECT BELGIUM, zal een vergoeding gelijk aan het aantal geplande uren vermenigvuldigd met het uurtarief (€ 85,30 excl. BTW in 2020) aan de Begunstigde worden gefactureerd. In alle gevallen een vast bedrag van minimum 100 euro exclusief BTW wordt automatisch gefactureerd.

Bij een bevestigde afspraak die minder dan 96 uur voor de datum van de afspraak wordt afgezegd, wordt automatisch een vast bedrag van minimaal 80 euro excl. Btw in rekening gebracht.

3.4. Betaalvoorwaarden.

3.4.1. Onze facturen voor de uitgevoerde diensten zijn via betaalterminal of contant betaalbaar, zonder korting of inhouding voor borg. Een ontheffing is mogelijk in overleg met de Begunstigde. Indien van toepassing is de factuur betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. INSPECT BELGIUM kan beslissen om de verzending van het rapport te blokkeren tot de volledige betaling van de factuur. Elke betwisting van een factuur, om welke reden dan ook, moet schriftelijk aan INSPECT BELGIUM worden meegedeeld binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

3.4.2. Bij gebreke van gehele of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, is de Begunstigde van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, voor elke reeds begonnen maand, bovendien in in geval van blijvende niet-betaling van een factuur, is de Begunstigde van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 18% van het onbetaalde bedrag van de factuur met een minimum van 75 €, onverminderd het recht van INSPECT BELGIUM om een ​​hogere schadevergoeding te eisen door bewijs te leveren van de grotere werkelijk geleden schade. Naast deze rente kan het bedrag van onze facturen ook verhoogd worden met € 12,50 voor een verzonden brief en € 25,00 voor het verplaatsen van een persoon. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegestaan) en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Begunstigde. In geval van niet-betaling op de vervaldag, heeft INSPECT BELGIUM ook het recht om de andere Opdrachten voor de Begunstigde op te schorten tot de volledige betaling van de factuur. De niet-betaling van een enkele factuur of factuur op de vervaldag maakt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving het verschuldigde saldo op alle andere facturen, zelfs niet opeisbaar. Schadevergoeding door de Begunstigde is uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen geschieden eerst tegen verschuldigde vergoedingen, vervolgens tegen rente en tenslotte tegen de hoofdsom van de oudste onbetaalde factuur.

3.4.3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de zetel van INSPECT BELGIUM bevoegd.

4. Verbintenis van partijen - Aansprakelijkheid

4.1. INSPECT BELGIUM verbindt zich ertoe de bestelde opdrachten uit te voeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen en technische voorschriften in dit verband. INSPECT BELGIUM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in het ontwerp van installaties, gereedschappen, toestellen of objecten die gecontroleerd moeten worden, noch voor hun onzichtbare of verborgen gebreken. INSPECT BELGIUM is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of de mogelijke stillegging van de installatie tijdens de inspectie of na de inspectie zelf, noch voor enige daaruit voortvloeiende schade, behalve in geval van een bewezen ernstige fout of van kwaadwilligheid van de inspecteur. Bij het uitvoeren van een dienst door onderaannemers blijft de keuringsinstelling verantwoordelijk voor het vaststellen van de conformiteit van het geïnspecteerde object met de eisen.

4.2. Indien tijdens de controle gebreken optreden of er een sterk vermoeden bestaat dat er een gebrek bestaat dat gevaren of risico's kan veroorzaken, wordt de controle opgeschort en dient de Begunstigde een beroep te doen op zijn installateur of een vakman om de nodige keuring en eventuele reparatie, tenzij de Begunstigde dit niet wenst. De kosten van de onderbroken controle zijn voor rekening van de Begunstigde.

4.3. INSPECT BELGIUM wijst elke verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade die zou ontstaan ​​na de dag waarop de controletermijn, bepaald door wet, regelgeving of overeenkomst, is verstreken, of in het geval dat de Begunstigde reparaties heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren aan de installaties of objecten na de controle, zonder een nieuwe controle.

4.4. Klachten over facturen worden 8 dagen na uitgiftedatum niet meer geaccepteerd. Klachten over gecontroleerde installaties en objecten dienen uiterlijk één maand na het opstellen van het controlerapport te worden ingediend. Ze moeten gebeuren per aangetekende brief of via het online formulier en niet per e-mail of fax. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Begunstigde niet op. Elke belanghebbende die daarom verzoekt, heeft mogelijk toegang tot de beschrijving van de procedure voor het behandelen van klachten en beroepen. Bovendien is dit proces publiekelijk toegankelijk via onze website www.inspectbelgium.be.

4.5. Onverminderd andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is INSPECT BELGIUM (met inbegrip van zijn werknemers of werknemers) enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door zijn opzettelijke fout of bedrog (of jegens de consument ook door zijn grove nalatigheid). INSPECT BELGIUM is niet aansprakelijk voor andere fouten. Ingeval INSPECT BELGIUM aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade, is de aansprakelijkheid van INSPECT BELGIUM beperkt tot maximaal tweemaal de gefactureerde waarde van de bestelling van de Begunstigde, althans tot het deel van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (En in ieder geval) maximaal 1,5 miljoen euro). INSPECT BELGIUM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. INSPECT BELGIUM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade toegebracht aan derden.

4.6. INSPECT BELGIUM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade toegebracht door haar Medewerkers:

 • indien zij niet werden vergezeld door de Begunstigde of een van zijn afgevaardigden of arbeiders van de Begunstigde;

 • die zelf apparaten moeten bedienen of manipuleren die door een van de afgevaardigden of werknemers van de Begunstigde hadden moeten worden bediend of bediend;

 • als ze niet op de hoogte zijn gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren apparaten of installaties, of als ze onduidelijke, foutieve, onvolledige of dubbelzinnige informatie hebben ontvangen;

 • in geval van laattijdige of niet uitgevoerde controles omdat de Begunstigde niet tijdig contact heeft opgenomen met INSPECT BELGIUM om een ​​afspraak te maken.

Rapporten beschrijven de bevindingen op een specifiek tijdstip. Eventuele schade die voortvloeit uit het hanteren van apparatuur / installatie door wie dan ook, na de controle, kan niet worden toegerekend aan INSPECT BELGIUM.

Daarom doet u expliciet afstand van uw recht om schadevergoeding te eisen, zowel van ons als onze medewerkers.

4.7. Ingeval de Begunstigde de aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, of eenzijdig de gehele of gedeeltelijke overeenkomst beëindigt, is hij automatisch een schadevergoeding verschuldigd aan INSPECT BELGIUM zoals beschreven in punt 3.3.3. van deze algemene voorwaarden.

4.8. Een vertraging in de uitvoering van onze opdrachten, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadevergoeding.

4.9. Het contract tussen de Begunstigde en INSPECT BELGIUM wordt afgesloten in naam en voor rekening van INSPECT BELGIUM, die de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk zal leveren.

4.10. Alle informatie over de Begunstigde, verkregen uit andere bronnen dan de Begunstigde zelf, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

5. Duur

Het contract wordt gesloten voor een periode bepaald in de speciale overeenkomst. Anders wordt het contract opgesteld voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening. Het wordt bij elke vervaldatum stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behalve in geval van opzegging per aangetekende brief, 6 maanden voor de vervaldatum. In het geval van een privépersoon (consument) is bovenstaande voorwaarde enkel van toepassing bij stilzwijgende verlenging van de overeenkomst. In dat geval wordt de opzegtermijn gesteld op één maand.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd enige specifiek andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten geleverd door INSPECT BELGIUM eigendom van INSPECT BELGIUM of van de bestaande begunstigden en worden in geen geval overgedragen aan de Begunstigde, en geen enkel gebruiksrecht of daarop wordt geen vergunning verleend aan de Begunstigde.

7. Aanvullende bepalingen

7.1. Elke bepaling van deze algemene voorwaarden die naar zijn aard bedoeld is om na beëindiging van de overeenkomst te overleven, zal de beëindiging van de overeenkomst overleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in artikel 2.4 (vertrouwelijkheid), de beperkingen van verantwoordelijkheden in de artikelen van punt 4 en 6 (intellectuele eigendomsrechten). De beëindiging of beëindiging van de overeenkomst heeft geen invloed op de rechten van een partij die vóór een dergelijke beëindiging of beëindiging zijn verworven.

7.2. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden zal de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dat geval zullen de partijen onderhandelen om deze ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

8. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

Bij elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit document zal een minnelijke schikking worden gevraagd.

Als het conflict aanhoudt, zal het worden beslecht in overeenstemming met de Belgische wetgeving, uitsluitend door de rechtbanken van Nijvel, waar de zaak zal worden behandeld door de meest ijverige partij.