FACTUUR/ADMINISTRATIEF
                                              • Hoe maak ik een afspraak?

                                              Om een afspraak aan te vragen, kunt u het specifieke formulier invullen. We nemen zo snel mogelijk contact op met u.

                                              • Wie draagt de kosten van een elektrische keuring?

                                              De kosten van een elektrische keuring komen voor rekening van de verkoper bij de verkoop van een wooneenheid. Over het algemeen betaalt de persoon die het verzoek doet.

                                              • Waar kan ik de algemene verkoopsvoorwaarden raadplegen? 

                                              U kunt hier onze algemene verkoopvoorwaarden raadplegen.


                                              • Wat moet ik doen als ik een factuur wil betwisten?

                                               U vult ons op via ons contactformulier in met het nummer van uw factuur en de reden waarom u uw factuur wilt betwisten. Wij nemen dan we zo snel mogelijk contact met u op.  

                                               • Waar kan ik mijn tevredenheid of ontevredenheid delen?

                                               Vul ons tevredenheidsformuliern in.   

                                               • Hoe dien ik een klacht in of ga ik in beroep?

                                               Wanneer u een klacht wilt indienen of in beroep wilt gaan, nodigen wij u uit ons klachten- en beroepsproces te raadplegen en het desbetreffende formulierin te vullen. Ons team zal dan zorgen voor de verwerking van uw verzoek en zo spoedig mogelijk met u contact opnemen.                                                                                                                                                                                                                                                       

                                               • Wat moet ik doen als ik mijn factuur niet heb ontvangen of als ik een duplicaat wil ontvangen?

                                               Neem contact met ons op via ons contactformulier met vermelding van het zendingsnummer en het adres waar de keuring is uitgevoerd. Wij sturen u dan zosnel mogelik uw factuur.  

                                               • Wat is de betalingstermijn? 

                                               Je hebt 15 dagen na de factuurdatum om je rekening te betalen. Voor particulieren moeten de opdrachten betaald worden met bancontact of contant na de keuring. Sommige zakelijke klanten kunnen profiteren van betaligsvoorwaarden langer dan 15 dagen, als u wilt solliciteren, kunt u ons hier schrijven. 

                                               • Wat zijn de gevolgen van wanbetaling wanneer uw factuur vervalt ?

                                               Al onze facturen worden beheerd door onze partner ABA-Factoring. Als jij het verstrijken van de termijn uw factuur niet betaalds is, worden periodieke herinneringen (per telefoon, e-mail ...) door dit factoringbedrijf beheerd. Als na een periode van 2 maanden uw factuur nog steeds niet betaald is, worden deze gegevens overgemaakt aan onze partner die gespecialiseerd is in terugvordering. Hieraan zullen kosten verbonden zijn.


                                               ELEKTRICITEIT
                                               •  Wie kan mijn elektrische installatie keuren?

                                               De keuring van uw elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.  

                                               • Welke schema's moet ik voorleggen tijdens een keuring?

                                               Tijdens de keuring van een elektrische installatie die dateert vóór 1 oktober 1981, moet de verkoper aan de inspecteur die de keuring uitvoert een ééndraadschema en een situatieplan kunnen en dit in drievoud. 

                                               • Wat als ik deze schema's niet heb?

                                               Als u deze schema's niet in uw bezit heeft, vraag deze dan aan uw elektricien.  

                                               • En tant que vendeur, quelles sont mes obligations?  

                                               Bij de verkoop van een wooneenheid moet de verkoper een controlebezoek laten uitvoeren. In de authentieke akte moet de datum vermeld staan van de controle, alsmede de overhandiging van het desbetreffende rapport aan de koper. 


                                               • Welke stappen moet ik als verkoper zetten bij een negatief auditrapport?

                                               In het geval dat de conclusie van het eerste inspectiebezoek negatief is, kan de verkoop nog steeds plaatsvinden. De verkoper moet dan zijn identiteit en de datum van de verkoopakte schriftelijk meedelen aan de instantie die de controle heeft uitgevoerd. 


                                               • Hoeveel tijd heb ik om mijn elektrische installatie in orde te brengen?

                                               Bij een negatief controleverslag hebt u een periode van 12 maanden om uw installatie in orde te brengen en de controle door dezelfde organisatie te laten uitvoeren.  

                                               • Hoeveel tijd heb ik als koper om mijn elektrische installatie in orde te brengen volgens art. 276bis?

                                               Als de conclusie van het rapport negatief is bij de verkoop van een wooneenheid, heeft de koper een periode van 18 maanden vanaf de datum van de verkoopakte om zijn installatie in orde te brengen.De controlerende instantie kan hij vrij kiezen.  

                                               • Wat gebeurt er als na die periode van 12-18 maanden de regels niet zijn nageleefd?

                                               De organisatie is dan verplicht om de FOD Economie te waarschuwen. Sancties kunnen volgen.  

                                               • Hoe lang is deze keuring geldig?

                                               Als de installatie wordt erkend als conform, is het inspectierapport geldig voor een periode van 25 jaar, op voorwaarde dat er ondertussen geen grote wijzigingen zijn aangebracht.

                                               FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN

                                               • Wanneer moet ik mijn fotovoltaïsche systeem controleren?

                                               De keuring van uw fotovoltaïsche installatie moet worden uitgevoerd na de installatie van uw fotovoltaïsche zonnepanelen en na elke uitbreiding. Daarna moet er om de 25 jaar een periodieke controle plaatsvinden.  

                                               • Welke elementen worden bij deze controle nagegaan? 

                                                Tijdens de controle gaat de inspecteur de aanwezigheid na van een algemene differentiaalschakelaar van het type A en ook van de aarding die minder moet zijn dan 30 Ohm.

                                               • Is deze keuring verplicht?

                                                Ja, deze keuring is verplicht. U kunt dan een aanvraag indienen voor de inbedrijfstelling van uw installatie bij de distributienetbeheerder. 


                                               • Wie kan mijn gasinstallatie keuren?

                                               De keuring van uw gasinstallatie moet worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.  

                                               • Wanneer moet ik mijn gasinstallatie laten controleren?

                                               Uw installatie moet worden gecontroleerd vóór de ingebruikname, bij het openen van een nieuwe teller, bij elke grote wijziging of uitbreiding van uw installatie of wanneer de keuring door bepaalde autoriteiten wordt opgelegd.  

                                               • Is deze keuring verplicht?

                                               Ja, de keuring van uw gasinstallatie is verplicht in de drie regio's (federale wetgeving), in het kader van een nieuwe installatie.    

                                               • Hoe lang is het inspectierapport van de gasinstallatie geldig?

                                               De keuring van uw gasinstallatie is geldig voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat er intussen geen wijzigingen (zoals nieuwe installatie of uitbreiding) zijn doorgevoerd. Het wordt echter aanbevolen om elke 10 jaar een periodieke controle uit te voeren. 


                                               EPC

                                               • Wie kan mij een energieprestatiecertificaat (EPC) leveren?

                                               Alleen keurders die goedgekeurd zijn door de regio waarin zij hun opdracht uitvoeren, kunnen een EPC-certificaat afgeven.  

                                               • Wanneer moet ik een EPC-certificaat aanvragen?

                                               Het EPC-certificaat is verplicht bij verkoop of verhuur van een onroerend goed. Het moet worden opgesteld vóór de verkoop of verhuur ervan.

                                               • Welke documenten moet ik verstrekken tijdens het bezoek van de keurder?

                                               Van de ene regio naar de andere kunnen sommige bepalingen verschillen. U kan hiervoor de website van elke regio (Brussel, Wallonië, Vlaanderen) raadplegen.  

                                               • Hoelang is dit certificaat geldig?

                                               Het EPC-certificaat is in elke regio 10 jaar geldig.


                                                
                                               • Wanneer moet u uw elektrisch laadstation laten keuren?

                                               Elk elektrisch laadstation moet worden onderworpen aan een conformiteitscontrole vóór de ingebruikname.  


                                               VOORLOPIGE OF TIJDELIJKE KEURING


                                               • Welke documenten moet ik tijdens deze controle verstrekken?

                                               Voor dit type controle hoeft u niet voor specifieke documenten te zorgen.  

                                               • Hoelang is deze keuring geldig?

                                               De geldigheidsduur is 1 jaar.  

                                               • Welke elementen worden bij deze controle nagegaan? 

                                               De keuring van de werf behelst o.a. het nakijken van het elektrische bord, de aarding, de aanwezigheid van ten minste 2 stopcontacten en 2 stroomonderbrekers, en een beveiligingsapparaat voor differentieelstroom met een verliesstroom van maximaal 300 mA.  

                                               • Wat gebeurt er als de afsluiting van de controle positief is?

                                               Wanneer de conclusie van het inspectierapport positief is, wordt de tijdelijke werfkast goedgekeurd en kan de meter worden geopend door de distributienetbeheerder.


                                               • Wanneer moet ik mijn branddetectiesysteem laten controleren?

                                               Uw branddetectiesysteem moet worden gecontroleerd vóór de ingebruikname. Daarna moet het nog periodiek worden gecontroleerd.

                                               • Welke elementen worden bij deze controle nagegaan? 

                                               Tijdens deze controle controleren onze inspecteurs de conformiteit van de alarmcentrale, de automatische melders, de drukknoppen, het evacuatiesignaal en de batterijen.

                                               NOODVERLICHTING

                                               • Wanneer moet ik mijn noodverlichtingssysteem laten controleren?

                                               Noodverlichting moet worden gecontroleerd vooraleer ze in gebruik word genomen, en daarna nog periodiek.  

                                               • Welke elementen worden bij deze controle nagegaan? 

                                               Tijdens deze inspectie voeren onze inspecteurs een visuele controle uit en een reeks tests om ervoor te zorgen dat het noodverlichtingssysteem voldoet aan de eisen van de desbetreffende wetgeving.


                                               • Voor wie is dit label bedoeld?                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                               Dit label is bedoeld voor onafhankelijke herstellers van motorvoertuigen.  

                                               • Welke stappen zijn er nodig voor de aanvraag van een dergelijke controle?

                                               Bedrijven die het certificaat Automotive Quality willen verkrijgen, dienen het aanvraagformulier in te vullen en het vervolgens naar Inspect Belgium te zenden.

                                               • Wie moet aanwezig zijn tijdens het bezoek van de keurder?

                                               De verantwoordelijke van de onderneming of zijn vertegenwoordiger moet hierbij aanwezig zijn. 


                                               • Waaruit bestaat deze keuring?

                                               Deze keuring dient om de aanwezigheid na te gaan en te evalueren van de nodige technische uitrusting, de administratieve documenten en de bijkomende infrastructuur die het bedrijf in staat stelt om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.

                                               • Wat gebeurt er als de controle positief is?

                                               Een gunstige audit garandeert het behalen van het Automotive Quality-certificaat, dat geldig is voor een periode van 2 jaar.  

                                               • Wat zijn de mogelijke resultaten  van een audit?

                                               - Conformiteit.

                                               - Gedeeltelijke conformiteit: verbetering kunnen aangebracht worden

                                               - Geen conformiteit