Informatie

Bouwverordening

Titel XIII

Preventiemaatregelen tegen brand

Goedgekeurd door het verstrijken van de uitvoeringstermijn sinds 21 juni 1977 

(Art. 59, $4, wet van 26 juli 1971)
Deze verordening is van toepassing op het gehele grondgebied van de agglomeratie Brussel.

Artikel 59

Gebouwen, inclusief bestaande gebouwen, met activiteiten die opengesteld voor het publiek, worden onderworpen aan regelmatige nalevingscontroles.

De exploitanten moeten te allen tijde het certificaat van overeenstemming kunnen voorleggen, zoals bedoeld in artikel 55.

Voor bestaande constructies moet het certificaat van overeenstemming worden aangevraagd en verkregen in het jaar van inwerkingtreding van de desbetreffende titel.

De operationele manager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende periodieke inspecties:

- Apparatuur voor brandbestrijdings- en verwarmingsinstallaties zullen minstens één keer per jaar grondig worden gecontroleerd door de firma die ze geleverd heeft of door een gespecialiseerde firma of organisatie. De controlekaart wordt altijd op de apparaten vastgemaakt.

- Elektrische installaties en noodverlichting moeten eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een gekwalificeerde instantie. Het afgegeven certificaat wordt ter beschikking gehouden van de controlediensten. De aanbevelingen in het certificaat moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

- Wat dancings betreft, wordt elke dag, bij het openen ervan, de noodverlichting getest door de uitbater en wordt de correcte werking van deuren en nooduitgangen gecontroleerd. Verwarmingssystemen of recipiënten met vloeibaar petroleumgas zijn er verboden.