Onze algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Onverminderd de toepassing van andere bijzondere voorwaarden opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelbon, voorstel, prijsopgave, offerte, factuur of overeenkomst tussen INSPECT BELGIUM (hierna "INSPECT BELGIUM") en elke persoon die een dienst, van welke aard dan ook, vraagt en/of aanvaardt van INSPECT BELGIUM (hierna: de “Begunstigde”).

INSPECT BELGIUM en/of de Begunstigde kunnen individueel of gezamenlijk “Partij” of “Partijen” worden genoemd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige andere afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

INSPECT BELGIUM behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en te actualiseren tot het ogenblik waarop INSPECT BELGIUM de uit te voeren opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard (hierna de "Opdracht"). In dat geval zal INSPECT BELGIUM de nieuwe versie van de algemene voorwaarden, per e-mail of ieder ander gelijkwaardig middel, ter kennis brengen van de Begunstigde. Vanaf deze kennisgeving en indien hij de gewijzigde algemene voorwaarden niet aanvaardt, beschikt de Begunstigde over een termijn van 7 dagen om zijn verzoek tot Opdracht schriftelijk in te trekken. Bij gebreke daarvan wordt de Begunstigde geacht de gewijzigde algemene voorwaarden volledig en integraal te hebben aanvaard.  

Door de bevestiging van zijn bestelling aan INSPECT BELGIUM verklaart de Begunstigde dat hij zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van de bestelling en met alle onderhavige algemene voorwaarden. Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Begunstigde geheel afziet van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

1. Voorwerp

Onderhavige algemene voorwaarden bepalen het kader en de grenzen van de uitvoering van de Opdrachten uitgevoerd door INSPECT BELGIUM, alsook de wederzijdse verbintenissen. De Opdrachten worden uitgevoerd op basis van de wettelijke en reglementaire bepalingen en de technische voorschriften hieromtrent. Indien de aard van de Opdracht dit wettelijk of reglementair vereist, of ingevolge een formele schriftelijke overeenkomst, zal de Opdracht worden uitgevoerd onder accreditatie volgens ISO / IEC 17020: 2012, INSPECT BELGIUM met accreditatienummer 644- INSP.

2. Uitvoeringsvoorwaarden

2.1. Alle INSPECT BELGIUM bestelformulieren, voorstellen, offertes, prijsopgaven en contractvoorstellen zijn vrijblijvend en binden INSPECT BELGIUM aldus niet. Tenzij anders bepaald, is elke prijsofferte geldig tot één (1) maand na de datum van de offerte. Binnen deze termijn en behoudens het afsluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel 2.2, behoudt INSPECT BELGIUM zich het recht voor om haar offerte te wijzigen. In dergelijk geval begint een nieuwe termijn van één (1) maand te lopen voor de geldigheid van de gewijzigde offerte.

2.2. Een overeenkomst tussen INSPECT BELGIUM en de Begunstigde komt slechts tot stand (i) bij het ondertekenen van een orderbevestiging of Opdracht door een daartoe naar behoren bevoegde vertegenwoordiger van INSPECT BELGIUM of (ii) bij het ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of (iii) door de uitvoering en facturatie van de diensten. Elke annulering van een Opdracht moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding van INSPECT BELGIUM.

2.3. Om INPECT BELGIUM in staat te stellen om haar Opdracht onder de beste voorwaarden uit te voeren, is de Begunstigde, afhankelijk van de aard van de interventies, ertoe gehouden: 

- aan de bezoekende agenten, werknemers of aangestelden van INSPECT BELGIUM die de Opdracht uitvoeren (hierna de "Medewerkers") de documenten, software en systemen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht;

- de Medewerkers toegang te geven tot de gebouwen, installaties en ruimtes waarin de te controleren installaties zich bevinden;

- de faciliteiten, gereedschappen, apparaten en voorwerpen die gecontroleerd dienen te worden ter beschikking te stellen aan de Medewerkers;

- de schema's en plannen van de installatie, de spanning en de aard van de stromen, de configuratie van de hoofdcircuits, de locatie en kenmerken van de veiligheidssystemen die de onderbreking van de hoofdcircuits en van die distributie verzekeren, ter beschikking te stellen aan de Medewerkers;

- de documenten, software, systemen en informatie die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de Opdracht, ter beschikking te stellen van de Medewerkers zodat zij met hun tools de controle in de beste omstandigheden en zonder risico kunnen uitvoeren;

- te zorgen voor (i) de formaliteiten en toegangsautorisaties voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van het verkrijgen van toelatingen van de administratieve autoriteiten en de bevoegde openbare en plaatselijke autoriteiten (parkeren, gebruik van de openbare weg, enz.) , (ii) de begeleiding van onze Medewerkers, (iii) de mededeling aan hen van de richtlijnen die in de gecontroleerde installatie in acht moeten worden genomen, en (iv) het ter beschikking stellenvan veiligheidsapparatuur of uitrusting specifiek voor deze installatie;

- de Medewerkers de informatie en specifieke instructies te verstrekken met betrekking tot de gecontroleerde installatie en die tot doel hebben de veiligheid, hygiëne en gezondheid van onze Medewerkers te garanderen;

- de Medewerkers foto's te laten maken van delen van de installaties;

- te voorzien in de aanwezigheid van een van zijn medewerkers om, onder andere, de te controleren installaties te bedienen ;

- aan de Medewerkers gratis toegang te geven tot sanitair.

2.4. Onze rapporten worden opgemaakt in naam en voor rekening van de Begunstigde. Ze worden opgemaakt en uitsluitend in één exemplaar naar de Begunstigde gestuurd, in de taal van zijn keuze: Nederlands of Frans. Tenzij er een wettelijke verplichting is of een verplichting die voortvloeit uit accreditatie, bewaren wij de rapportgegevens en de foto's slechts gedurende 7 jaar vanaf datum van afgifte van het rapport. De conclusies van het rapport weerspiegelen uitsluitend de vaststellingen die zijn verricht ten tijde van de interventie. Bij niet-conformiteit van een elektrische installatie, beschikt de Begunstigde over een wettelijke termijn om de installatie conform te maken. Indien dit niet gebeurt, is INSPECT BELGIUM wettelijk verplicht om de vereiste informatie aan de FOD Economie mee te delen.

3. Vaststelling en herziening van de prijzen - Facturatie en betaling

3.1. Vaststelling en inhoud van de prijzen

3.1.1. Onze prijzen worden vastgesteld op basis van een normale werkdag van acht uur, begrepen tussen 7.00 uur en 19.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen, zonder dat de werkdag, inclusief verplaatsingstijd, langer duurt dan negen uur.

3.1.2. Een toeslag is verschuldigd voor de diensten verricht:

- op zaterdag of gedurende meer dan acht uur per dag: toeslag van 50%;

- op zon- en feestdagen of tussen 19.00 uur en 07.00 uur ‘s morgens: toeslag van 100%.

3.1.3. Bijkomende kosten en diensten, in het bijzonder bijkomende verificaties aan de Opdracht die noodzakelijk worden geacht op grond van bevindingen gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen worden aangerekend aan INSPECT BELGIUM. De prijs van deze bijkomende diensten wordt bepaald door INSPECT BELGIUM volgens de principes waarnaar verwezen wordt in de artikelen 3.1.1 en 3.1.2.

3.1.4. De prijzen zijn steeds uitgedrukt exclusief Belgische of buitenlandse belastingen (in het bijzonder, maar niet beperkt tot BTW), behalve voor particulieren. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn voornoemde prijzen exclusief de verplaatsings-, verblijfs- en onderhoudskosten van Medewerkers.

3.1.5. De verplaatsings-, verblijfs- en onderhoudskosten van de Medewerkers worden, per Medewerker, op volgende wijze berekend:

- verplaatsingskosten: € 0,65/km

- verblijfskosten: € 110/nacht

- onderhoudskosten: € 50/dag.

3.1.6. Indien, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht, door een derde kosten, vergoedingen, retributies of bedragen aan INSPECT BELGIUM worden aangerekend wegens het niet nakomen van de in artikel 2.3 vastgestelde verplichtingen in hoofde van de Begunstigde om de uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken (bv. retributie voor het gebruik van de openbare weg of voor het parkeren bij gebrek aan het bekomen van een toelating door de Begunstigde), zal INSPECT BELGIUM dit bedrag, vermeerderd met een bedrag van € 30,00 ten titel van administratieve beheerskosten, factureren aan de Begunstigde.

3.2. Prijsherziening

3.2.1. De prijzen opgenomen in een prijsofferte of in een specifieke overeenkomst zijn geldig voor de duur van de Opdracht specifiek bepaald in de prijsofferte of overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt INSPECT BELGIUM zich uitsluitend het recht voor om aan de Begunstigde alle bijkomende heffingen of belastingen met betrekking tot de te leveren diensten, ingevoerd of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de dag van de levering van de betrokken diensten, aan te rekenen.

3.2.2. INSPECT BELGIUM zal minstens één keer per jaar zijn prijzen herzien op basis van de evolutie van de “gezondheidsindex” zoals bepaald en berekend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. INSPECT BELGIUM behoudt zich het recht voor om prijzen boven of onder deze index te herzien, met een limiet van 2%.

3.3. Facturatie

3.3.1. Voor elke Opdracht wordt een factuur opgemaakt die, in voorkomend geval, de kosten en uitgaven in verband met de Opdracht, evenals de aanvullende diensten en kosten, afzonderlijk in rekening gebracht volgens de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht of volgens de prijzen en voorwaarden overeengekomen in het bijzonder akkoord, zal omvatten.

3.3.2. Een minimumbedrag gelijk aan 1 uur van het uurtarief per Opdracht, per persoon en per dag, zal in rekening worden gebracht voor onze controleactiviteiten of volgens de eenheidsprijs, indien van toepassing. Bovendien wordt voor interne facturering de getelde tijd altijd naar boven afgerond op het volgende half uur. De gewerkte tijd omvat: verplaatsingstijd heen, tijd ter plaatse doorgebracht en tijd verslag op te maken, elk afzonderlijk afgerond.

3.3.3. Indien een bevestigde afspraak minder dan 48 uur voor de afspraakdatum wordt geannuleerd (exclusief weekend en feestdagen) of indien de Opdracht geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd wegens afwezigheid, onbeschikbaarheid of nalatigheid van de Begunstigde of wegens een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van INSPECT BELGIUM, behalve in geval van overmacht, of in geval van annulering van de Opdracht of ontbinding van de overeenkomst door de Begunstigde, wordt aan de Begunstigde een vergoeding in rekening gebracht gelijk aan het aantal geplande uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Het bedrag van deze vergoeding kan niet lager zijn dan een forfaitair bedrag van € 100 exclusief BTW.
Indien een bevestigde afspraak minder dan 96 uur voor de afspraakdatum wordt geannuleerd, wordt automatisch een forfaitair bedrag van € 80 exclusief BTW in rekening gebracht.
Bij annulering minimum 96 uur voor de afspraakdatum is geen vergoeding verschuldigd.

3.3.4. Indien de Begunstigde een consument is en INSPECT BELGIUM de Opdracht niet uitvoert op de geplande afspraakdatum zonder een nieuwe afspraak voor te stellen en zonder enige motivering buiten een geval van overmacht, kan de Begunstigde slechts aanspraak maken op een vergoeding van maximaal € 80 die strekt tot de integrale vergoeding van de schade van de Begunstigde ingevolge het niet uitvoeren van de Opdracht.

In ieder geval is geen vergoeding verschuldigd in geval van annulering minimum 96 uur voor de afspraakdatum.

3.4. Betaalvoorwaarden.

3.4.1. Onze facturen zijn contant betaalbaar per betaalterminal of in speciën, zonder korting. Een afwijking is mogelijk in onderling overleg met de Begunstigde. In dat geval is de factuur betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

3.4.2. Bij gebrek aan gehele of gedeeltelijke betaling van een door een Partij verschuldigd bedrag (met name een factuur op de vervaldag), is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd, alsmede een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% van het onbetaald factuurbedrag met een minimum van € 75, ten titel van strafbeding, onverminderd de mogelijkheid voor de andere Partij om een vergoeding voor haar werkelijke geleden schade te vorderen indien deze groter is.

Bovendien kan de benadeelde Partij een bedrag vorderen van € 12,50 per verzonden herinneringsbrief of -e-mail ten titel van forfaitaire administratiekosten. Alle andere invorderingskosten zijn tevens ten laste van de in gebreke blijvende Partij.

3.4.3. In geval van onbetaald blijven van een factuur op haar vervaldag, heeft INSPECT BELGIUM tevens het recht de andere Opdrachten voor de Begunstigde op te schorten tot volledige betaling van de factuur, kosten en interesten. Het onbetaald blijven van één factuur op haar vervaldag, maakt, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigde saldo van elke andere factuur opeisbaar, zelfs indien deze nog niet vervallen is. De compensatie door de Begunstigde is uitdrukkelijk uitgesloten. De betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom van de oudste openstaande factuur.
INSPECT BELGIUM kan de verzending van het verslag blokkeren totdat de factuur volledig is betaald.

4. Verbintenis van de Partijen - Aansprakelijkheid

4.1. INSPECT BELGIUM verbindt zich ertoe de bestelde Opdrachten uit te voeren overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen en technische voorschriften in dit verband. INSPECT BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gebreken in het ontwerp van installaties, gereedschappen, toestellen of voorwerpen die gecontroleerd moeten worden, noch voor hun onzichtbare of verborgen gebreken. INSPECT BELGIUM is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of het eventueel buiten werking stellen van de installatie die noodzakelijk is/zijn voor de uitvoering van de Opdracht , noch voor enige daaruit voortvloeiende schade, behalve in geval van een bewezen manifeste ernstige fout of van kwaadwilligheid van de inspecteur. Bij het uitvoeren van een dienst door onderaannemers blijft de keuringsinstelling verantwoordelijk voor het vaststellen van de conformiteit van het geïnspecteerde voorwerp met de eisen.

4.2. Indien tijdens de uitvoering van een Opdracht gebreken optreden of er een sterk vermoeden bestaat dat er een gebrek bestaat dat tot gevaren of risico's kan leiden, zal de Opdracht worden opgeschort en dient de Begunstigde een beroep te doen op zijn installateur of een vakman om de nodige keuring en eventuele reparatie uit te voeren, tenzij de Begunstigde dit niet wenst. In voorkomend geval, onverminderd de facturatie van bijkomende diensten en kosten voor het voortzetten van de onderbroken Opdracht, ongeacht of de Begunstigde al dan niet een beroep doet op zijn installateur of een hersteller, wordt het aantal voor de uitvoering van de Opdracht voorziene uren vermenigvuldigd met het in de bijzondere voorwaarden overeengekomen uurtarief aan de Begunstigde gefactureerd, evenals de kosten in verband met de Opdracht, overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden.

4.3. INSPECT BELGIUM wijst elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die ​na beëindiging van de Opdracht zou ontstaan, met name indien de Begunstigde na de Opdracht wijzigingen of ​herstellingen zou hebben uitgevoerd of laten uitvoeren aan de installaties of voorwerpen, zonder een nieuwe controle.

4.4. Klachten over facturen worden 8 dagen na uitgiftedatum niet meer aanvaard. Klachten over gecontroleerde installaties en voorwerpen dienen uiterlijk één maand na het opstellen van het controleverslag te worden ingediend. Ze moeten per aangetekende brief of via het onlineformulier worden ingediend en niet per e-mail of fax. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Begunstigde niet op. Iedere belanghebbende die daarom verzoekt, kan toegang krijgen tot de beschrijving van de procedure voor het behandelen van klachten en beroepen. Bovendien is deze procedure publiekelijk toegankelijk via onze website www.inspectbelgium.be.

4.5. Onverminderd andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is INSPECT BELGIUM (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van haar wettelijke of contractuele verplichtingen, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout, bedrog of zware fout, behalve in geval van overmacht. INSPECT BELGIUM is niet aansprakelijk voor andere fouten. Indien INSPECT BELGIUM aansprakelijk wordt gesteld voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van INSPECT BELGIUM beperkt tot maximaal tweemaal de gefactureerde waarde van de bestelling van de Begunstigde, althans tot het deel van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (en in ieder geval tot maximaal € 1,5 miljoen). INSPECT BELGIUM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. INSPECT BELGIUM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade toegebracht aan derden.

4.6. INSPECT BELGIUM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade toegebracht door haar Medewerkers:

● indien zij niet werden vergezeld door de Begunstigde of een van zijn afgevaardigden of werknemers ;

● die zelf toestellen hebben moeten bedienen of manipuleren die door een van de afgevaardigden of werknemers van de Begunstigde hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd;

● als ze niet op de hoogte zijn gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties, of als ze onduidelijke, foutieve, onvolledige of dubbelzinnige informatie hebben ontvangen;

● in geval van laattijdige of niet uitgevoerde controles omdat de Begunstigde niet tijdig contact heeft opgenomen met INSPECT BELGIUM om een ​​afspraak te maken.

De verslagen beschrijven de bevindingen op een specifiek tijdstip. Eventuele schade die voortvloeit uit het hanteren van uitrusting / installatie door wie dan ook, na de controle, kan niet worden toegerekend aan INSPECT BELGIUM.

4.7. Het contract tussen de Begunstigde en INSPECT BELGIUM wordt afgesloten in naam en voor rekening van INSPECT BELGIUM, die de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk zal leveren.

4.8. Alle informatie over de Begunstigde, verkregen uit andere bronnen dan de Begunstigde zelf, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd enige bijzondere andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten geleverd door INSPECT BELGIUM eigendom van INSPECT BELGIUM of van de bestaande rechthebbenden en worden in geen geval overgedragen aan de Begunstigde, en wordt hierop geen enkel gebruiksrecht of vergunning aan de Begunstigde verleend.

6. Aanvullende bepalingen

6.1. Elke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden die, wegens haar aard, bedoeld is om na de beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, zal deze overleven. De beëindiging of ontbinding van de overeenkomst heeft geen invloed op de rechten van een Partij die vóór de beëindiging of ontbinding zijn verworven.

6.2. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden zal de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dat geval verbinden de Partijen zich ertoe om de ongeldige of niet- afdwingbare bepaling onmiddellijk te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

7. Beheer van gegevens – Privacy beleid

INSPECT BELGIUM hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

De door INSPECT BELGIUM verzamelde gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "de GDPR" genoemd) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy beleid geeft duidelijke en gedetailleerde informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens door INSPECT BELGIUM worden verwerkt.

7.1. Definities

De volgende definities zijn, onder meer, opgenomen in de GDPR: “persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd: “de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
“verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; “verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijk recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

7.2. Verwerkingsverantwoordelijke

INSPECT BELGIUM is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
INSPECT BELGIUM is niet verplicht om een afgevaardigde voor gegevensbescherming aan te stellen. De intern benoemde GDPR-afgevaardigde is echter de gedelegeerd bestuurder van INSPECT BELGIUM.

7.3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Waar in onderhavige algemene voorwaarden wordt verwezen naar persoonsgegevens, dan wordt er verwezen naar de definitie zoals deze voorkomt in de GDPR. De door INSPECT BELGIUM verzamelde persoonsgegevens zijn :

- naam en voornaam van de betrokkene ;

- zijn/haar adres;

- zijn/haar e-mailadres;

- zijn/haar telefoonnummer;

- zijn/haar bankgegevens;

- het adres van de gecontroleerde of te controleren technische installatie, foto's van de installatie en, indien van toepassing, de identiteit van de eigenaar of bezitter van de installatie wanneer dit bij wet of reglement is vereist;

- lindien van toepassing, het controleverslag met informatie over geïndividualiseerde installaties, zoals meternummers;

Evenals alle gegevens die vrijwillig door de betrokkene zijn verstrekt. Geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens maakt het voorwerp uit van enige verwerking, behalve deze die spontaan door de betrokkene zijn verstrekt. Onder verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens wordt verstaan: verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.7.4. Doeleinden van de verwerking

Gegevens worden alleen verzameld wanneer dit gebruik gebaseerd is op een van de rechtsgronden waarin de GDPR voorziet. INSPECT BELGIUM bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- De uitvoering en opvolging van de commerciële relatie. INSPECT BELGIUM verwerkt de gegevens van de betrokken persoon om te antwoorden op haar vragen, verzoeken en/of suggesties en om het administratief en financieel beheer van de precontractuele of contractuele relatie te verzekeren. Bij het verzamelen van de gegevens wordt de betrokken persoon ingelicht over de informatie die voor INSPECT BELGIUM onontbeerlijk is om haar verzoeken te verwerken en uit te voeren.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een met de betrokken persoon gesloten overeenkomst en/of een precontractuele maatregel op diens verzoek. Wij bewaren persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie en daarna gedurende de wettelijke verjaringstermijn.

- Het verzenden van informatie en commerciële prospectieberichten met betrekking tot onzediensten. Indien de betrokken persoon informatie over onze diensten heeft gevraagd, kan INSPECT BELGIUM aan deze informatie toesturen die betrokken persoon in staat stelt deze diensten beter te leren kennen. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op het verzoek van de betrokken persoon om informatie over de diensten van INSPECT BELGIUM en derhalve op de uitoefening van haar rechtmatig maatschappelijk belang. INSPECT BELGIUM bewaart de gegevens gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste contact met de betrokken persoon of, indien de betrokken persoon haar klant is, vanaf het einde van de commerciële relatie.

- Navigatie op de website van INSPECT BELGIUM. Door de website van INSPECT BELGIUM te bezoeken, wordt de betrokken persoon verzocht in te stemmen met het gebruik van cookies of andere tracers. Voor informatie over de via haar website geplaatste cookies en hun doel, wordt de betrokken persoon verzocht het Cookie Beheerbeleid van INSPECT BELGIUM te raadplegen.

- Het nakomen van een wettelijke verplichting. Wanneer INSPECT BELGIUM tijdens een controle van een elektrische installatie een non-conformiteit vaststelt en, na het verstrijken van een wettelijke termijn, geen overeenstemming is bereikt, dan is INSPECT BELGIUM wettelijk verplicht het controleverslag over te maken aan de FOD Economie.

- De verdediging en bescherming van haar rechten. INSPECT BELGIUM kan de gegevens van een betrokken persoon verwerken met het oog op de verdediging of bescherming van haar rechten of belangen, al dan niet in het kader van een gerechtelijke actie, of met het oog op de behandeling van klachten of geschillen. Deze verwerking is gebaseerd op haar rechtmatig maatschappelijk belang. De gegevens van de betrokken persoon worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het geschil te beheren.

7.5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens van de betrokken persoon zullen niet zonder zijn/haar voorafgaande toestemming worden verkocht, verhuurd, verspreid of op de markt gebracht aan derden, behalve indien dit op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen noodzakelijk is; op verzoek van een gerechtelijke instantie of een (toezichthoudende) autoriteit.

In de laatste twee gevallen wordt de betrokken persoon ingelicht, tenzij de wet dit verbiedt.

7.6. Verbintenis van de verwerkingsverantwoordelijke

INSPECT BELGIUM verbindt zich ertoe:

om persoonsgegevens op een rechtmatige, loyale en transparante manier te verwerken;

om ze te verwerken voor de in dit privacy beleid aangegeven doeleinden;

om deze gegevens niet te verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden;

om deze te verwerken op een wijze die adequaat en relevant is en beperkt blijft tot hetgeen

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld;

om ze nauwkeurig te verwerken en, indien nodig, up-to-date te houden;

om ze te bewaren voor een periode die niet langer is dan hetgeen in onderhavig privacy beleid is aangegeven;

politique de confidentialité ;

om de persoonsgegevens op zodanige wijze te verwerken dat een passende beveiliging wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

7.7. Waar worden uw persoonsgegevens gehost?

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers gevestigd binnen het grondgebied van de Europese Unie. Voor de uitvoering van bepaalde diensten moeten sommige onderaannemers van INSPECT BELGIUM gegevens doorgeven of hosten in landen buiten de Europese Unie. In dergelijke gevallen zal INSPECT BELGIUM ervoor zorgen dat contractueel passende waarborgen worden geëist om aan de GDPR te voldoen.

7.8. Rechten van de betrokken persoon

Elke betrokken persoon heeft het recht om :

- informatie te ontvangen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;

- toegang te krijgen tot bewaarde persoonsgegevens die hem/haar betreffen;

- te vragen dat onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens zouden worden verbeterd;

- te vragen dat persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan onwettig is;

- zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden of om redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie;

- te vragen dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens wordt beperkt;

- zijn/haar persoonsgegevens in een leesbaar formaat per machine te ontvangen en/of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen.

Elke betrokken persoon kan zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met INSPECT BELGIUM, ter attentie van de verwerkingsverantwoordelijke, op de contactadressen van INSPECT BELGIUM die vermeld staan op haar website www.inspectbelgium.be.

Overeenkomstig de wet mag INSPECT BELGIUM een redelijke betaling van de kosten vragen voor elk verzoek om toegang. INSPECT BELGIUM verbindt zich ertoe alle verzoeken om inlichtingen binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen te beantwoorden.

Wanneer INSPECT BELGIUM persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, hebben de betrokken personen het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken. Om deze toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, wordt de betrokken persoon uitgenodigd om een verzoek te sturen naar info@inspectbelgium.be .

7.9. Behandeling van bezwaren

Indien een betrokken persoon bezwaren heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt zij uitgenodigd om INSPECT BELGIUM daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met de hierboven voormelde verwerkingsverantwoordelijke.

Zij kan ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

8. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

Bij elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit document zullen de Partijen streven naar een minnelijke schikking.
Als het conflict aanhoudt, zal het worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht, uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant en, desgevallend, in het kader van haar materiële bevoegdheid, door het vredegerecht van Waver 1 e kanton, waar het geschil zal worden voorgelegd door de meest gerede partij.